Yoga - Adem - Meditatie - Ontspanning - Klank

Algemene voorwaarden

 

In het onderstaande overzicht kan je lezen welke Algemene Voorwaarden bm-welzijn hanteert. Algemenen voorwaarden voor de groepslessen Hatha yoga worden bij inschrijving apart overhandigd.

 

1. Voorwaarden van toepassing

1.1 Op alle met bm-welzijn gesloten overeenkomsten, aanbiedingen en offertes zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. In de navolgende tekst dient bm-welzijn telkens gelezen te worden als bm-welzijn en de ter uitvoering van de overeenkomst door bm-welzijn ingeschakelde derden.

 

2. Omvang verplichtingen

2.1 Met bm-welzijn gesloten overeenkomsten leiden voor bm-welzijn tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. bm-welzijn zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren naar de maatstaven van het moment van nakomen van bm-welzijn verlangd kan worden.

2.2 Voor zover bm-welzijn voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de opdrachtgever, respectievelijk een deelnemer, is bm-welzijn uit haar verplichtingen ontslagen bij niet-tijdig verstrekken van die informatie of van onjuiste informatie.

 

3. Offertes en aanbiedingen

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van bm-welzijn zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

3.2  bm-welzijn kan niet aan zijn offerte of aanbieding worden gehouden, indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing bevat.

3.3 Alle door bm-welzijn opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders vermeld. De prijzen zijn exclusief de in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfskosten.

3.4 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

4. Plaatsing

4.1 Door bm-welzijn aangeboden opleidingen, bijscholingen, cursussen en trainingen vinden alleen doorgang bij voldoende aanmelding. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding.

 

5. Annuleren/ontbinden/opzeggen

5.1 Niet-deelnemen aan een opleiding, bijscholing, cursus of training op die datum, waarop men geplaatst is wordt aangemerkt als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen). Annulering dient schriftelijk te geschieden.  

5.2 bm-welzijn is bevoegd de overeenkomst op te zeggen indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of niet van bm-welzijn kan worden gevergd.

5.3 bm-welzijn behoudt zich het recht voor om deelnemers, die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van een opleiding, bijscholing, cursus of training belemmeren of bemoeilijken van, van verdere deelname aan die activiteit uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de dienst onverlet.

 

6. Verschuldigde kosten

6.1 Bij annulering binnen vier weken voor aanvang is € 15,- administratie-/annuleringskosten verschuldigd.

Bij annulering binnen twee weken voor aanvang is 50% van de prijs verschuldigd. Bij annulering binnen één week voor aanvang is de volledige prijs verschuldigd.

6.2 Indien een cursus of training door onvoorziene omstandigheden geen doorgang kan vinden, wordt de al door de opdrachtgever verrichte betaling terugbetaald.

 

7. Betaling

7.1 Het verschuldigde bedrag dient te allen tijde voor aanvang van eenopleiding,bijscholing, cursus door bm-welzijn te zijn ontvangen.

 

8. Aansprakelijkheid

8.1 bm-welzijn is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat bm-welzijn is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

8.2 Voor schade die een direct gevolg is van een aan bm-welzijn toe te rekenen tekortkoming is bm-welzijn alleen aansprakelijk als die tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van bm-welzijn. Als bm-welzijn desondanks gehouden is schade te vergoeden, is deze vergoeding beperkt tot de overeengekomen prijs, gemoeid met de overeenkomst (en bij een duurovereenkomst, voor de duur van één jaar).

8.3 bm-welzijn is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade op welke wijze dan ook ontstaan.

8.4 De aansprakelijkheid van bm-welzijn is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

8.5 Deelname aan een activiteit is geheel vrijwillig en voor volledige eigen verantwoording van de deelnemer. Deelnemers dienen zelf te beoordelen of zij fysiek en mentaal in staat zijn verantwoord deel te nemen aan activiteiten die bm-welzijn aanbiedt.

8.6 De deelnemer is verantwoordelijk voor de schade die hij/zij aanricht aan bezittingen van de (andere) deelnemer of de gebouwen en/of faciliteiten waar de training of andere activiteit van bm-welzijn gehouden wordt en de deelnemer zal bm-welzijn van deze schade vrijwaren.

 

9. Klachten en geschillen

9.1 Bij bm-welzijn ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst beantwoord, tenzij een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt. In dat geval wordt door bm-welzijn binnen de termijn van 14 dagen ontvangst bevestigd met een indicatie wanneer de klacht wordt beantwoord.

9.2 Op alle overeenkomsten met bm-welzijn is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is uitsluitend bevoegd te oordelen over geschillen.

E-mailen
Bellen
Map
Info